Link Admin quản lý: http://rutlink.com/admin

I. Nếu bạn muốn tất cả mọi người đều có thể sử dụng trang này làm theo các bước sau:

1. Đổi tên index.php => index.php.bak
2. Đổi tên index.php_public ==> index.php

II. Nếu bạn muốn 1 mình bạn sử dụng trang này thì làm theo các bước:

1. Đổi tên index.php => index.php.bak
2. Đổi tên index.php_private ==> index.php

Hoặc giữ nguyên hiện trạng như hiện tại và sử dụng link admin: http://rutlink.com/admin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Link Admin Manage: http://rutlink.com/admin
I. If you want any one can use this tool. You must do following:
1. Rename index.php => index.php.bak
2. Rename index.php_public ==> index.php

II. If you want only you can use this tool:
1. Rename index.php => index.php.bak
2. Rename index.php_private ==> index.php
Or keep this without changeing and using link admin: http://rutlink.com/admin